Ofroxacef-200mg Viên nén

Chỉ định:
Điều trị ho, long đờm.

Đăng ký nhận tin