Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Tỉnh Phú Thọ

Khu 5, Thanh Vinh, TX. Phú Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ
Hotline: 0964681414
Phone: 02103820045
Fax:
Email:
Website: