Sở Y Tế Tỉnh Hải Dương

42, Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Hải Dương, Hải Dương, Hải Dương
Hotline: 0965021616
Phone: 03203852296
Fax:03203852296
Email: soyte@haiduong.gov.vn
Website: http://soyte.haiduong.gov.vn/

Từ khóa