Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa

36, Tống Duy Tân, Bắc Sơn, TX, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thanh Hóa