Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương

Nguyễn Du, Trường Sơn, TX. Sấm Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hoá
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Trung Ương