Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Cửa Tùng

Phố Hòa Lý, TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị, Quảng Trị
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Cửa Tùng